I. Definities

De Hondengedragstherapeut: Lize Lancée van Hondengedragspraktijk Lize Lancée , gevestigd te Utrecht en Arnhem. Cliënt: de eigenaar van het dier, die de Gedragstherapeut opdracht geeft inzake het ongewenste gedrag van de hond.

II. Algemeen

Alle tussen de Gedragstherapeut en de cliënt gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
1. De gedragstherapeut zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, waarbij het welzijn van de hond het uitgangspunt is.
2. De gedragstherapeut zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden, zonder aanzien des persoons.
3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragstherapeut ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

III. Adviezen, therapieën en training

1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de Gedragstherapeut.
2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de gedragstherapeut.
3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragstherapeut. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
4. De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
5. De Gedragstherapeut behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie.
6. De trainingen, zowel in de hondengedragspraktijk van de gedragstherapeut als daarbuiten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De gedragstherapeut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondengedragspraktijk of daarbuiten.
7. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de eigenaar/bezitter van de hond.

IV. Betaling/afspraken

1. Gemaakte afspraken tussen de gedragstherapeut en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
2. De gedragstherapeut behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.
3. Indien door ziekte of overmacht van de Gedragstherapeut een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de gedragstherapeut er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
4. Betaling dient steeds contant en na het gedragsconsult te geschieden.
5. Honden, welke een gedragstherapeutische behandeling of privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
6. Alle door de gedragstherapeut versterkte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of privé-training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragstherapeut verveelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.